Vystoupení na sympoziu Z dějin geodézie a kartografie

Od roku 1981 se zpravidla každoročně koná sympozium Z dějin geodézie a kartografie.

RNDr. Ludvík Mucha a studenti Přírodovědecké fakuly UK v předchozích letech informovali o výsledcích katalogizace slunečních hodin v jednotlivých krajích či oblastech. Z jejich výsledků jsem vyšel a snažil se najít další v diplomových pracích nepublikované sluneční hodiny.

Moje první vystoupení na sympoziu Z dějin geodézie a kartografie bylo již v roce 1995. Tehdy jsem vystoupil na téma Sluneční hodiny v bývalém východočeském kraji - doplňky dokumentace. Seznámil jsem účastníky se způsobem hledání neevidovaných hodin, nově zjištěnými hodinami a doplněním údajů k některým hodinám.
Na ukázku je dále uvedena úvodní část mého vystoupení (převzato ze sborníku Z dějin geodézie a kartografie 8).

statistiky hodin

Kniha/katalog Sluneční hodiny na pevných stanovištích vyšla jak z diplomových prací, tak z mých doplňků.
Autoři knihy byli požádáni, aby o výsledcích katalogizace informovali na XXVI. sympoziu Z dějin geodézie a kartografie koncem roku 2005.

program sympozia v r. 2005 pozvánka na sympozium v r. 2005

Posluchače jsem nejdříve seznámil s obsahem knihy/katalogu Sluneční hodiny na pevných stanovištích. Následně jsem je informoval o přírůstcích v evidenci hodin. K redakční uzávěrce knihy dne 12. 8. 2004 bylo evidováno 1921 hodin. V době sympozia se počet slunečních hodin zvýšil o 397.

statistiky hodin

Z tabulky jsou zřejmé tehdejší počty evidovaných hodin v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Počet 2 318 hodin v ČR je dokumentován 7 946 obrázky, tzn., že každý záznam (hodiny) je doklumentován v průměru alespoň třemi fotografiemi. Již tehdy byl počet autorů foto 346 úctyhodný.

představuji knihu MN u pultu

Jednotlivá vystoupení na sympoziu jsou vydávána knižně ve sborníku.

sborník

V roce 2013 jsem byl pozván na XXXIV. sympozium, abych stručně informoval o dalším pokračování katalogizace.

pozvánka program 2013
zahájení posluchači

Oproti stavu v roce 2005, o kterém jsem informoval na XXVI. sympoziu, se počet hodin v ČR zvýšil o 1 291. Z posledního řádku tabulky vyplývá, že průměrný počet vložených záznamů do katalogu (přírůstky) za jeden měsíc se snižuje.

porovnání údajů

Při tvorbě formuláře pro jednotlivé záznamy ke slunečním hodinám jsme se nechali inspirovat zahraničními katalogy. Nenapadlo nás, že se od jiných zemí lišíme vícenásobným systémem číslování domů. Existují u nás čísla popisná (v rámci katastrálního území), orientační (číslování v rámci ulic, náměstí) a evidenční (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné a budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, pokud podléhají číslování). Evidenční číslo je, podobně jako popisné číslo, jedinečné v rámci části obce, ale evidenční čísla tvoří samostatnou číselnou řadu, tj. ve stejné části obce mohou být dvě budovy se stejným číslem, z nichž jedno je popisné a jedno evidenční.
Dodatečně uvádět, o jaké číslo v adrese jde, je obtížné.

Další komplikace nastává díky "střediskovým obcím". Pokud si někdo nevšimne, že se jedná o dílčí část obce a uvede jen název "střediskové obce", pak se může stát, že možností je třeba i deset ("středisková obec" sestává z 5 obcí a v každé je shodné číslo uvedeno dvojmo - popisné a evidenční).

Ve vystoupení jsem upozornil, že sluneční hodiny jsou u nás jako architektonický prvek nedoceněny. Domnívám se, že jedním z důvodů, proč tomu tak je, že architekty nemá kdo základy gnómoniky (nauka o slunečních hodinách) naučit.

Ve vyspělých zemích vznikají hodiny na veřejných prostranstvích ve větší míře než u nás. Například v Londýně při příležitosti milénia vznikly hned troje polární jižní hodiny a jedny vodorovné zemní hodiny. K 50-letému výročí vlády Královny Alžběty II v roce 2002 vznikly jako jubilejní analematické zemní hodiny poblíž katedrály St. Margaret's ve Westminstru.

polární jižní vodorovné

V ČR vzniklo na veřejných prostranstvích za posledních pět let dvanáct slunečních hodin (7x vodorovné, 5x analematické).

vodorovné zemní analematické

 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku