Prodávané sluneční hodiny


Při nákupu slunečních hodin je třeba dbát jisté obezřetnosti. V následujícím je upozornění na některé aspekty, na které je třeba při zvažování koupi dát pozor.

Kovové hodiny k instalaci na zeď


Na různých místech naší republiky (dokonce i v zahraničí) se vyskytují sluneční hodiny vyrobené z kovu se shodným vzhledem.

Nevím, kolik těchto dekorací již bylo prodáno. Nicméně šíří se po republice jako mor. (Víme zatím o 11 stanovištích.) Dorazily již i do mého rodného města Hradce Králové.

Byly prodávány za 2.209,- Kč a prodejce uváděl rozměry - výška 48 cm a šířka 72 cm.

vypadá jako kovářská práce

Nevím, zda majitelé si při koupi byli vědomi, že se jedná pouze o dekoraci.

Jejich pěkný vzhled určitě láká další příznivce slunečních hodin k jejich zakoupení. Dříve, než tak učiní, měli by se seznámit s vlastnostmi tohoto výrobku:

  1. Při koupi je stínový ukazatel natvarován rovnoběžně s číselníkem, prakticky na něm leží. Je třeba ho nastavit. Obávám se však, že návod k instalaci hodin (pokud je nějaký k výrobku dodán) pokyny, jak to správně provést neobsahuje.
  2. Číselník je symetrický vzhledem ke svislici. Číslice jsou vzájemně rozmístěny rovnoměrně, což u funkčních hodin není.

Pokud by byl stínový ukazatel správně natvarován (ve dvou úhlech: 1. úhel, který ukazatel svírá se svislicí, 2. úhel který svírá rovina ukazatele s rovinou kolmou na zeď), pak by chybný časový údaj vyplýval jen z rozmístění cifer. Vzájemný rozdíl správného umístění hodinových čar a číslic na koupených hodinách je ukázán na dvou případech. První - na stěně směřující o 12° od jihu směrem na západ; druhý na stěně směřující o 20° od jihu směrem na východ.

na stěně mírně natočené k západu na stěně natočené k východu o 20°

Z obrázků je vidět, že chyba se zvětšuje od polední čáry směrem k odpoledním nebo dopoledním hodinám. Se zvyšujícím se odklonem stěny od jižního směru se chyba zvyšuje.

Uvedené odchylky platí v případě správného sklonu ukazatale. Pokud není správně natvarován (viz výše), chyba se dále zvyšuje. Nutno poznamenat, že odchylky stěny od jižního směru o více než uvedených 20° jsou běžné.
Z uvedeného vyplývá, že se skutečně jedná jen o dekoraci.

Dokonce jsem se setkal s instalací takových "hodin" na severozápadní zdi.

Za paradox považuji to, že stínový ukazatel u takto orientovaných hodin má směřovat šikmo vzhůru. To ale jejich uživatelé nevědí a nikdo jim to nesdělil. To by museli vědět nejprve prodávající.

Použití výrobku na sevezápadní zdi s azimutem stěny 135° (západní stěna má azimut 90°, severní 180°) postrádá veškerou logiku. Při takové orientaci může slunce osvětlit tuto stěnu až kolem 14. hodiny, ale jen od jara do podzimu, respektive tehdy, kdy má slunce při západu větší azimut než odpovídá západnímu směru (směrem k severu).

Jak by vypadal číselník exaktně navržených hodin pro severozápadní zeď je patrné z obrázku.

takové hodiny si měli pořídit

Povšimněte si prosím, že u exaktních hodin pro takto orientovanou stěnu jsou číslice rozmístěny po obvodu číselníku ve směru hodinových ručiček. Na dekoraci, stejně jako na hodinách směřujících k JV či JZ je sled číslic ve směru opačném.

Při uvedeném použití výrobku již nelze mluvit o tom, že odečtený čas je chybný, ale je nutno říci, že výrobek nepracuje jako sluneční hodiny vůbec.


 


Vodorovné hodiny upevněné na svislé zdi


Jak je uvedeno dále, je možno v zahraničí zakoupit vorovné sluneční hodiny. Bohužel se občas stane, že je někdo mylně umístí na svislou zeď. Na stěnách orientovaných k jihu (jihovýchodu, jihozápadu) jsou číslice na číselníku rozmístěny proti směru hodinových ručiček.

Pokud jsou na svislou zeď instalovány vodorovné hodiny, jsou číslice na číselníku rozmístěny ve směru hodinových ručiček. Takové hodiny nemohou na svislé zdi fungovat, jsou jen pouhou dekorací.

Existenci takových hodin vyfotil Jan Richtr ve Svitavách - viz následující foto.

probůh tohle NE !!!

Nafocené hodiny jsou však navrženy špatně i jako vodornovné.


 


Keramická sluníčka


Jinou dekorací, bohužel jinak nelze výrobek nazvat, jsou keramická sluníčka.

keramické sluníčko

Jejich číselník je vůči svislici (polední čáře) symetrický. To by nasvědčovalo jižním hodinám.
V knize Sluneční hodiny na pevných stanovištích je na stránce 319 uvedeno pět základních závad, dle kterých lze poznat gnómonicky chybné hodiny. Jednou z nich je to, že hodinové čáry pro 6. ranní a 6. odpolední hodinu neleží na přímce. Neměl jsem možnost měřit na číselníku úhly. Z obrázků se zdá, že úhly mezi sousedními hodinovými čárami jsou shodné. To u svislých hodin, které jsou gnómonicky správně navrženy, není možné.

Tyto "sluneční hodiny" nabízí na stránkách http://www.makrakeramstudio.cz/cz/Katalognovinky2.htm jako námořnický motiv - dekor č. 534 firma Makra Keramstudio Zhoř (Milevsko). Pod označením 8.044.534 lze zakoupit "Sluneční hodiny velké", průměr 42 cm za 362 Kč a pod označením 8.043.534 "Sluneční hodiny střední", průměr 32 cm za 198 Kč.


 


 

Možnosti v zahraničí

V zahraničí, především v zemích s teplým podnebím, lze zakoupit sluneční hodiny již hotové. Lze si vybrat z prstencových, vodorovných nebo nástěnných. Přestože se jedná o lákavou nabídku, ověřte si, zda jsou navrženy pro konkrétní stanoviště. Pokud prodejce takovou informaci nemá, pak se jedná zpravidla jen o dekoraci (supermarkety, zahradnictví, ...).


 

Polární prstencové (armilární)

Jsou to hodiny, které sestávají z jednoho či více prstenců. Číselník je umístěn na prstenci soustředném se stínovým ukazatelem. Hodinové čáry jsou na prstenci rovnoměrně rozmístěny. Pro instalaci hodin pak stačí umístit na vodorovnou plochu a zorientovat severojižním směrem.


 

Vodorovné hodiny

Různí prodejci nabízejí vodorovné hodiny určené k montáži na vodorovnou plochu.

Pro instalaci hodin je třeba zajistit aby číselník ležel na vodorovné ploše, navíc musí být zorientován severojižním směrem. Pokud souhlasí zeměpisná šířka stanoviště na kterém budou hodiny umístěny se zeměpisnou šířkou pro kterou byly navrženy, pak máte vyhráno. Pokud ne, pak budou sloužit jako dekorace.

Lze zakoupit i okrasné sloupky předurčené pro takové hodiny.

 


Sluneční hodiny na kachli

V cizině lze nástěnné hodiny zakoupit ve formě různě velikých kachlí.

Díky turistice jsou pak takové hodiny instalovány po celém světě.

Hradec Králové, Pouchovská Francie, St. Antonin Jizerské hory, Desná

Hodiny jsou zpravidla navrženy pro jižní stěnu a konkrétní stanoviště (zeměpisné souřadnice). Pokud by byly dobře navrženy, bylo by je možno použít na jižní zdi v zemi, kde byly zakoupeny.

Jenže ona neplatí ani ta první podmínka. Většina kachlí má číselník gnómonicky chybný.


Chyby vzniklé přenesením ze stanoviště s jinou zeměpisnou šířkou

Pro instalaci polárních prstencových a vodorovných hodin je třeba zajistit vodorovnou plochu a hodiny na ní zorientovat severojižním směrem. Tak je zajištěn sklon ukazatele pod úhlem vůči vodorovné rovině shodným se zeměpisnou šířkou stanoviště pro které byly hodiny navrženy.

V principu mohou nastat tři možnosti:

  1. sklon ukazatele je shodný se zeměpisnou šířkou stanoviště
  2. hodiny jsou dovezeny z místa s menší zeměpisnou šířkou, sklon číselníku je třeba zvětšit o rozdíl zeměpisných šířek
  3. hodiny jsou dovezeny z místa s větší zeměpisnou šířkou, sklon číselníku je třeba o rozdíl zeměpisných šířek zmenšit

V prvním případě se hodiny instalují přímo na vodorovnou plochu.

převzatý obrázek

V případech b) a c), kdy se zeměpisné šířky stanovišť liší, se číselník (u polárních prstencových základna) podkládá při instalaci klínkem tak, jak je naznačeno na obrázku.

Jiná situace je u nástěnných hodin. Zde by asi málokoho napadlo měnit sklon ukazatele podkládáním klínkem (i když je to také možné). Jaká vznikne chyba použitím hodin na jižní zdi pro stanoviště s odlišnou zeměpisnou šířkou je vidět na obr.

chyby dovezeného J číselníku

Při správně zorientovaném ukazateli ukazují hodiny na jižní stěně přenesené z jiné zeměpisné šířky jen přesně 6. hodinu ranní i odpolední a pravé poledne. Ostatní časové údaje jsou nepřesné. Pokud bychom pouze přenesli jižní číselník v rámci České republiky, budou odchylky malé - viz další obr.

chyby J číselníku v rámci republiky

Snad kromě kostelů je málokterá zeď orientována přesně na jih. Nyní si ukážeme pro shodné stanoviště, jak by měl vypadat číselník pro různé azimuty stěn. Aby obrázek byl ještě přehledný, jsou v něm porovnávány jen 3 číselníky. Jižní, natočený o 10° a o 20°.

vliv azimutu stěny pro shodné stanoviště

Z obrázků si lze představit jaká je "přesnost" číselníku navrženého sice pro správné stanoviště, ale pro odlišný azimut stěny. Pro výše uvedené azimuty, při správně instalovaném ukazateli v naší zeměpisné šířce kromě dvanácté hodiny je ještě celkem přesná 11. hodina. Rozdíly se jak směrem k dopoledním hodinám, tak k odpoledním hodinám zvyšují. V krajních částech číselníku jsou odchylky již větší než 1 hodina.

V případě, že si někdo nainstaluje jižní hodiny navržené pro odlišnou zeměpisnou šířkou na obecně orientované zdi u nás, oba vlivy se sečtou. Jak mohou být takové hodiny "přesné" ... ? Hodiny mohou v takovém případě posloužit pouze jako dekorace.


na úvodní stránku
 

Koláž z 'mých' hodin