Typy slunečních hodin

Sluneční hodiny na pevných stanovištích
(nepřenosné)

Ze statistického přehledu vyplývá, že nejčastějšími hodinami jsou svislé. Ve východních Čechách tvoří svislé hodiny přibližně 95 %. Procentuelní skladba jednotlivých typů hodin by v různých oblastech a zemích byla různá. Některé typy slunečních hodin nejsou u nás zastoupeny vůbec, jiné v podstatně menší míře. V České republice nejsou sluneční hodiny jako architektonický prvek pro doplnění náměstí, různých prostranství a proluk dostatečně využívány. V zahraničí jsou k tomuto účely používány v daleko větší míře.

Sluneční hodiny lze rozdělit buď z hlediska principu na němž pracují nebo z hlediska polohy číselníku ke světovým stranám nebo k rovníku.


Hodiny na principu hodinového úhlu

Nejvíce se můžeme setkat se slunečními hodinami, jejichž činnost vychází z principu hodinového úhlu. U těchto hodin, pomineme-li letní čas, je časový údaj jednoznačný bez ohledu na roční dobu. Mohou být doplněny tabulkou nebo grafem časové rovnice. Díky této tabulce lze eliminovat chybu, která vznikne v důsledku přírodních zákonů a odečtený časový údaj korigovat tak, aby odpovídal časovému údaji našich hodinek.

Nástěnné hodiny v Českých Budějovicích

Foto hodin CB 61 pořídil autor stránek 30. 7. 2008.

Mezi takové hodiny s rovinným číselníkem patří:

Nejčastěji jsou svislé sluneční hodiny s tyčovým ukazatelem orientované jižním směrem. Zeď však může být natočena k východu, západu nebo i k severu. Stínovým ukazatelem nemusí být jen tyčka, ale může být proveden jako kulisa.

Sluneční hodiny lze využít i jako měsíční hodiny. Aby svit měsíce ve dnech kolem úplňku mohl posloužit k určení času, bývají hodiny doplněny tabulkou nebo grafem, který udává časový rozdíl pro příslušný den před úplňkem nebo po něm.

Polární sluneční hodiny na východní a západní stěně

Nástěnným hodinám je věnována samostatná stránka. Svislé číselníky nemusejí být pouze na zdech domů, ale mohou být součástí uměleckého výtvoru. Mohou směřovat do jedné nebo i více stran. Následující foto je ze stanoviště Westminster v americké státě Vermont. Foto bylo převzato ze stránek NASS.
Sluneční hodiny s kombinovaným
     číselníkem ve Františkových Lázních

Foto hodin CH 2 pořídil autor stránek v r. 1997.

S vodorovnými číselníky se můžeme setkat ponejvíce v provedení na sloupku či na zemi. Mohou však být, jako na následujícím obrázku, součástí kombinovaných hodin.
Rovníkové sluneční hodiny v Londýně

Foto hodin pořídil v Londýně, St Katherines Dock autor stránek v r. 1993.

Rovnoměrné dělení hodinových čar je na rovníkových hodinách. Svůj název dostaly díky tomu, že číselník je rovnoběžný s rovníkem. Stínový ukazatel, který je rovnoběžný se zemskou osou, je k tomuto číselníku kolmý.Další skupinou hodin pracujících na principu hodinového úhlu jsou polární. U nich jsou hodinové přímky rovnoběžné se zemskou osou a tedy i navzájem. Je – li číselníkem vnitřní plocha válce (polární válcové), jsou na něm rovnoměrně rozmístěny opět po 15°. Přiřazení názvů rovníkové a polární jsem použil shodně jak je obvyklé v české literatuře o slunečních hodinách (Polák, Příhoda). V některé literatuře je přiřazení termínů opačné.

Sluneční hodiny s kombinovaným číselníkem na Kleti

Foto hodin CK 7 pořídil autor stránek v r. 1998.
Pamětní sluneční hodiny Foto bylo převzato ze stránek Derbyshire Sundials.
Zajímavým provedením vícenásobných slunečních hodin je kombinace několika polárních hodin na jednom tělese. Může to být například kříž. Protože se takové hodiny v některých zemích umísťují na hřbitovy, jsou v některé literatuře nazývány pamětními (v anglické literatuře memorial). Stínovým ukazatelem je zde hrana tělesa.
Číselník hodin jejichž činnost vychází z principu hodinového úhlu nemusí však tvořit jen rovinná plocha, ale i zakřivená. V případě kulové plochy může být číselník v dutině (tzv. skafé) nebo na povrchu koule (např. hodiny ve tvaru glóbu). Číselníkem může být válcová, kuželová nebo naprosto obecná plocha (povrch balvanu). Stačí přece správným způsobem vetknout stínový ukazatel a metodou vrženého stínu na této ploše vyznačit hodinové čáry.

Sluneční hodiny na válcovém sloupku v obci Mělice u Přelouče

Foto hodin PA 15 pořídil autor stránek v červnu 2007.Hodiny, které na principu hodinového úhlu nepracují

Pro konstrukci slunečních hodin můžeme využít i jiných údajů, odvozených z činnosti Slunce, například azimut nebo výšku Slunce. Tyto údaje jsou však různé podle času – hodiny a dne. Stanovíme-li den, kdy chceme časový údaj určit, pak se již na základě azimutu respektive výšky Slunce odečte čas jednoznačně. V případě těchto hodin se používá vícero stupnic pro jednotlivá časová období (podle data nebo zvířetníkových znamení).

Zvláštním typem azimutálních hodin jsou analematické hodiny.


Hodiny polední

Je třeba rozeznávat, jaké poledne hodiny udávají. Může se jednat o:

Příkladem prvních jsou hodiny na Palais des ducs de Bourgogne a Dijon. (Foto bylo převzato ze stránek fr.wikipedia.org).

Polední hodiny - foto převzato z Wikipedie

Hodiny přenosné
(přemístitelné)

Nedávno mne překvapil jeden příbuzný, že zná ty nástěnné sluneční hodiny, ale přenosné si představit nedovede. Zjistil jsem, že není sám.
Je pravdou, že hodinám na pevných stanovištích dávám přednost. Nicméně vidím nutnost na existenci přenosných slunečních hodin upozornit.

Bedřich Polák v knize Přenosné sluneční hodiny (vydalo nakladatelství Academia Praha v roce 1990) rozlišuje dle principu, jak se hodiny orientují, dva základní typy:

Diptychové hodiny - foto převzato z webu

Hodiny, které je nutno orientovat ke Slunci, jsou vesměs založeny na využití výšek Slunce, proto se také někdy souhrnně nazývají výškové hodiny.
Ty se dají dělit na:

Sloupkové sluneční hodiny

Přenosným slunečním hodinám se věnuje samostatná stránka.


Další typy hodin

V současné době prožívají sluneční hodiny jakousi renesanci zájmu. Pokrok ve vědě a technice, nové výrobní technologie a využití výpočetní techniky dávají jejich tvůrcům nové možnosti. Příkladem nezyklého řešení jsou digitální sluneční hodiny.


 

 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku
 
 

 

Koláž z 'mých' hodin